ĮMONĖS SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ

 • UAB „CHOCO Group“

  Socialinės atsakomybės ir horizontalių principų kodeksas

  Mūsų įmonės socialinė atsakomybė

  Tvari veikla – tai vienas iš pagrindinių UAB „CHOCO group“ veiklos principų ir strateginių tikslų. Atsakomybę prisiimame visur, kur mūsų veikla daro poveikį mūsų verslo partneriams, klientams, žmonėms ir aplinkai. Atsakinga veikla – tai principas, kuriuo eidami dedame visas pastangas įgyvendinti pažadus dėl kokybės, skaidrumo ir lygiateisiškumo ir tokiu būdu užtikrinti mūsų įmonės ateitį.
  Atsižvelgdami į tai nustatėme įmonės socialinės atsakomybės gaires, kurios nurodo, kaip vykdysime savo įsipareigojimą elgtis atsakingai.

  Mūsų bendras veiklos tvarumo supratimas apima šešis pagrindinius horizontalius strateginius principus: „gamtos apsauga“, „išteklių tausojimas“, „sąžiningumas“, „sveikatos stiprinimas“ ir „dialogas ir socialinis aktyvumas“. Šių horizontalių strateginių principų laikymasis užtikrins mūsų atsakomybės aplinkai, žmonėms ir mūsų klientams įgyvendinimą vygdant pagrindinę organizacijos veiklą ir siekiant strateginių organizacijos tikslų. 

   Mūsų atsakomybė dėl lyčių lygybės

  Taikydami lyčių lygybės principą organizacijoje ir tiekimo grandinėje prisidedame prie savo horizontalaus strateginio principo „sąžiningumas“ įgyvendinimo. Tai reiškia sąžiningų darbo ir socialinių standartų bei sąžiningų darbinės veiklos galimybių užtikrinimą mūsų darbuotojams it tiekimo grandinėse dirbantiems žmonėms.

  Lyčių lygybės užtikrinimas organizacijoje

  Organizacijoje visi darbuotojai nepriklausimai nuo lyties, lytinės tapatybės ar seksualinės orientacijos turi lygias teises darbuotojo atrankoje, profesiniame tobulėjime ir tiesioginiame darbe. Darbuotojų teisės ir pareigos nustatytos darbo sutartyje ir pareiginėse instrukcijose. Darbuotojų darbo užmokestis priklauso tik nuo atliekamų darbų pobūdžio ir darbo rezultatų.

  Lyčių lygybės užtikrinimas tiekimo grandinėje

  Siekiame, kad būtų taikoma lyčių lygybė mūsų verslo partnerių veikloje to paties reikalaujame iš savo tiekėjų. Mūsų verslo partneriai įsipareigoja užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai dėl lyties, lytinės tapatybės ar socialinės orientacijos. Jie taip pat siekia užtikrinti, kad darbuotojai darbo vietoje nepatirtų seksualinio priekabiavimo, fizinio ar psichologinio smurto. Lygių teisių galimybės yra neatsiejama sutarčių su mūsų verslo partneriais dalis. Siekiant patikrinti, kaip laikomasi šių principų, verslo partneriai gavę prašymą, privalo pateikti reikiamą informaciją ir leisti apsilankyti įmonėje.

  Mūsų atsakomybė dėl lygių teisių darbo migrantams

  Siekiame, kad būtų taikomos vienodos teisės Lietuvos piliečiams ir migrantams atvykusiems į Lietuvą bei ieškantiems darbo, kurį mes galime pasiūlyti. Vienodos galimybės taikomos darbuotojo atrankoje, profesiniame tobulėjime ir tiesioginiame darbe. Visi organizacijos darbuotojai turi dėti pastangas siekiant sudaryti sąlygas atvykusiems darbuotojams integruotis organizacijos kolekctyve nepriklausomai nuo jo tautybės, kalbos, papročių ar tikėjimo. Organizacijos lūkesčiai ir keliami reikalavimai darbuotojams yra lygūs Lietuviams ir kitos tautybės darbuotojams.

  Mūsų atsakomybė apsaugant gamtą ir išteklių tausojimas

  Siekiame, kad organizacijos veikla nedarytų neigiamo poveikio aplinkai. Šio tikslo siekiame nuosekliai diegiant patikrintas rinkoje esančias technologijas, leidžiančias atsisakyti iškastinių išteklių, maksimaliai panaudojant atsinaujinančius išteklius, ir diegti išteklius tausojančius sprendimus organizacijos viduje. Skatiname organizacijos darbuotojus teikti rekomendacijas, kaip geriau organizuoti gamybos procesus, siekiant tausoti energetikos išteklius sunaudojamus gamyboje ir administracinėje veikloje.
  Siekiame mažinti pakuotės kiekį ir organizuoti žaliavų bei produktų tiekimą taip, kad sumažintume iškastinio kuro suvartojimą. Ieškome ir siūlome verslo partneriams kartu veikti pasirenkant pakuotės sprendimus mažinant ir atsisakant vienkartinės plastikinės pakuotės naudojimą.

  Mūsų atsakomybė sveikatos stiprinime

  Siekiame, kad mūsų organizacijos prekės ženklo produkcija pasižymėtų savybemis, skainančiomis sveikesnę mitybą. Sudarant mūsų prekės ženklo prekių asortimentą vertybe laikome šiuos produkto požymius: BIO, VEGAN, BE PRIDĖTINIO ar mažiau cukraus, BE PALMIŲ RIEBALŲ, praturtintas vertingais ingredientais (BALTYMAI, VITAMINAI, MCT, kt.)). Skatiname sveiko skanėsto idėjas, kviečiame verslo partnerius prisijungti prie sveikatą stiprinančių skanėstų kūrimo.

  Mūsų atsakomybė socialiniame dialoge ir socialinėse iniciatyvose

  Dalyvaujame iniciatyvose ir projektuose, siekdami aktyviai skatinti pokyčius ir už mūsų įmonės ribų. Siekiame dalyvauti tik inciatyvose, kurios prisideda prie organizacijos horizontalių strateginių principų įgyvendinimo (ar neprieštarauja). Pagrindinės projektinės temos - Jaunimo verslumo ir iniciatyvų skatinimas (BONUS modelio rėmimas) ieškant sprendimų tausojant išteklius, saugant gamtą ir klimatą, stiprinant bendruomenės sveikatą ar kitose organizacijai svarbių horizontalių strateginių principų srityse. Dalyvaujame dialoguose su socialiniais ir verslo partneriais, inicijuojame iniciatyvas ir skatiname partnerius, tiekėjus ir klientus jungtis į bendras iniciatyvas.

  Gairės parengtos remiantis www.oecd.org

  Skundų ir rekomendacijų teikimo bei nagrinėjimo tvarka

  Jeigu manote, kad įmonė nusižiangia aukščiau įvardintiems horizontaliems principams įmonės darbuotojai, partneriai, tiekėjai ar klientai turi galimybę teikti skundus ir/ar rekomendacijas tobulinimui. Partneriai, tiekėjai ar klientai skundus ir rekomendacijas teikia elektroniniu paštu info@chocogroup.eu arba telefonu +370 640 55252

  Įmonėje veikia anoniminė vidaus skundų teikimo ir nešališko nagrinėjimo tvarka. Apie pažeidimus pranešę darbuotojai nebus diskriminuojami, o pagrįstas rekomendacijas pateikę skatinami.